Lokalförädling II

Syftet med projekten är att:

  • Effektivisera utnyttjandet av våra lokaler på bästa sätt
  • Omvandla verksamhetslokaler och förråd som har en lämplig placering till bostadsrättslägenheter
  • Få kapital från försäljningarna till att finansiera större reparationer och investeringar

Arbetet med lokalförädling II omfattar förrådsutrymmen och verksamhetslokaler i bottenplanet från port 9 t o m port 17. Sammanlagd yta att omvandla till bostadsrätter uppgår preliminärt till drygt 400 kvadratmeter.

Nedan följer en beskrivning av projektet

2018-01-12
Avtal är planerat att undertecknas mellan föreningen och entreprenör.

2018-01-03
Avtalsdiskussion med entreprenör då villkor kring tidsplaner och entreprenadformer fastställs.

2017-12-19
Styrelsen ger Ingmar och Birgitta mandat att förhandla om villkor och omfattning med entreprenör. Beslut tas att föreningen accepterar om intresse finns från entreprenörens sida att flytta på placering av tvättstugan i port 17 för optimalt skapande av bostadsrättslägenheter.

2017-11-21
Teknisk förvaltare har fått in tre offerter på förädling av ytorna. Samtliga upplägg omfattar hela projektet och i vissa fall ingår allt kringarbete medan någon önskar upplägg med kringarbeten som sidoentreprenad. Några entreprenörer erbjuder en lägre köpeskilling men delad vinst över viss slutlig försäljningsnivå. Styrelsen fattar enhälligt beslut att i första hand arbeta vidare med entreprenör som ger det mest seriösa intrycket och där stor del av allt kringarbeten ingår i lämnad prisnivå.

2017-10-17
Vår tekniske förvaltare har fått prisindikationer på intressenter som vill förädla ytorna. I utgångsläget omfattar det hela projektet. Styrelsen önskar även en uppdelad offert där ett första steg är tre ateljéer. Teknisk förvaltare får uppdraget att arbeta vidare med erhållna kontakter och även förhoppningsvis få ytterligare intressenter.

Aug 2017
Två av ateljéernas hyreskontrakt är avslutade och det tredje avslutas 1 september. Teknisk förvaltare visar aktuella ytor för intressenter. Prisindikationer har inhämtats från Notar.

Sommaren 2017
Bygglov har erhållits för en yta av 437 kvadratmeter. Förhandlingar fortsätter avseende ateljéernas hyrestagare. Ett fall har drivits upp till hyresnämnden. Slutlig överenskommelse nås dock med de tre hyrestagarna vars kontrakt är uppsagda under hösten. Samtliga accepterar slutligt erbjuden om ersättning och en förtida avflyttning. Fjärde ateljéens kontrakt upphör först 2019 men förhandlingar inleds. Den femte ateljéen har kort tidsbegränsad uthyrning och kommer att bli tillgänglig 1 april 2018.

2017-05-30
Bygglovsansökan är inskickad. Förhandlingar pågår med ateljé-hyrestagarna.

2017-05-16
Styrelsen har lyft frågan om lokalförädlingen till årsstämman. Styrelsen får mandat av stämman att fullfölja tanken om reparation och förädling av ytorna som finns mellan port 9-17. Stämman godkände även försäljning av ytor till boende ovanför för skapande av etagelägenheter om försäljning sker till marknadspris

Våren 2017
Styrelsen uppdrar åt teknisk förvaltare att arbeta fram bygglovs ansökningar för förädling av lokalytorna från port 9-17. Juridisk expertis kopplas in avseende uppsägning av ateljéerna.

Dec 2016
Uppsägning, möte och information, av första ateljé-hyresgäst,

Hösten 2016
Styrelsen fattar inriktningsbeslut i samband med budget för 2017 att påbörja förädling av lokalytorna och ateljéerna i port 9-17.

2015-05-26
Stämman ger styrelsen uppdrag att undersöka förutsättningar för att skapa flertalet bostadsrättslägenheter med uteplatser i källarplanen / sutterängplanen under port 9-17.
Ytor är idag förråd och ateljélokaler. Syftet är alternativ finansiering av större underhållsprojekt.