Trivselregler

För allas trevnad ska följande ordningsregler beaktas.
Se även föreningens stadgar

Balkonger
Det är inte tillåtet att skaka mattor, mata vilda fåglar eller att hålla husdjur permanent på balkongen.
Blomlådor är tillåtna på insidan av balkongräcket. Olyckor har inträffat där lådor placerade på utsidan har fallit ner. Du får inte måla balkongen annat än för att bättra på färgen på metallräcket och betongen/bruket. Detta berör fastighetens fasad och skall godkännas av styrelsen.

Markiser
Det är tillåtet att installera markis på de översta balkongerna. Markisen får endast fästas i takfoten. Det är inte tillåtet att borra i fasaden för att fästa markis eller annat. Markisen ska ha en diskret färgsättning utan politiska och religiösa budskap eller reklam.

Brandskydd
Saknar du brandvarnare? Vår tekniske förvaltare kan mot en begränsad kostnad installera brandvarnare i din lägenhet om du inte själv fixar detta.

Byggnadslov
De flesta åtgärder som påverkar husets yttre är bygglovspliktiga. Ändringar som bara påverkar den egna bostadsrättslägenheten är tillåtna under förutsättning att inga bärande delar eller gemensamma funktioner, t.ex. ventilation, påverkas OCH efter styrelsens godkännande. För hyreslägenheter gäller särskilda regler. Kontakta förvaltaren i god tid innan du beslutar göra eller skaffa något som kan omfattas av bygglov eller föreningens godkännande.

Cyklar
Cyklar parkeras i cykelrum, cykelgarage eller i cykelställ men inte på gångar, gräsmattor eller i trapphuset. Respektive ägare ansvarar för att endast cyklar som används eller kommer att användas förvaras i gemensamma utrymmen, övriga kastas i samband med städdagar.

Diskmaskin
Diskmaskin ingår inte i lägenheternas standardutrustning men får installeras under förutsättning att de allmänna anvisningarna för VVS-installationer följs. Se ”Vatten och Avlopp” nedan.
Maskinens avstängningskran för vattnet skall vara avstängd om den boende reser bort. Maskinen ska stå på en spillplåt, om den är inbyggd i köksskåp.

Elavbrott
Innan du ringer och anmäler felet, kontrollera om bara den egna lägenheten berörs eller om även andra delar av huset och/eller gatubelysningen är berörda. Om bara den egna lägenheten berörs, kontrollera att lägenhetens huvudsäkringar i elcentralen placerad i lägenhetens hall är hela.

Felanmälan
Fel på avlopp, kranar eller WC liksom dropp från värmeelement skall omedelbart anmälas till felanmalan@skogskarlen.se.

Försäkring
Föreningen har en försäkring som täcker skador på fastigheten. För varje enskild lägenhet, bostadsrätt och hyresrätt, har respektive innehavare ett långtgående ansvar. Det är en mycket stark rekommendation från styrelsen att varje lägenhetsinnehavare tecknar en lägenhetsförsäkring som omfattar de eventuella skador, som inte täcks av fastighetens försäkring! Kontakta fastighetsförvaltaren om du behöver veta vad som täcks av fastighetens försäkring.

Mattpiskning/vädring
Piskning och vädring av mattor och dylikt skall ske i vid piskställning på gårdarna. Mattpiskning får ej ske på balkongen.

Ordningsregler, diverse övriga
Rökning är inte tillåten inne i och omedelbart utanför entréer, i källare eller andra utrymmen. Fimpar kastas inte i naturen eller på marken.
Tystnad skall råda i och omkring fastigheten mellan kl. 23.00 och 07.00. Tänk på att piano, TV och andra ljudanläggningar, träskor och andra hårda skor samt reparation i betongväggar ger mycket ljud som fortplantas genom husets stomme. Tänk på att ditt golv är din grannes tak!

För att bidra till trivseln i huset bör du till exempel:

 • Undvika att bada eller duscha efter kl. 23.00
 • Stänga din lägenhetsdörr och ytterdörr varsamt samt
 • Inte placera tillhörigheter utanför din lägenhet såsom, cyklar, kälkar och barnvagnar. Detta även av säkerhetsskäl t.ex. vid brand etc.
 • I allmänna utrymmena så som trappuppgångar och källargångar får det inte ställas cyklar, barnvagnar, kälkar m.m.
 • Returpapper får ej placeras i trapphuset.
 • Om du trots allt blir störd, ta gärna direkt kontakt med den som stör, när det händer, om du vet vem i huset det är. Om det händer att du blir störd av samma granne mer än någon enstaka gång, kontakta förvaltaren!
 • Mata aldrig fåglar och andra djur från balkongen eller i närheten av huset. Mat som ligger på marken drar till sig råttor och andra skadedjur.

I övrigt skall bostadsrättsinnehavaren rätta sig efter lämnade föreskrifter från Styrelsen eller förvaltaren.

Parabolantenn/yttre antenn
Utomhusantenn för TV eller Radio får inte sättas upp utan Styrelsens medgivande.

Parkeringsplatser
Hyran är 600 kronor i månaden. Endast en parkeringsplats eller köplats per lägenhet och parkeringsplats får inte hyras ut i andra hand. Vid tilldelning av parkeringsplats, som sker skriftlig från styrelse eller ekonomisk förvaltare, ska svar lämnas inom 8 dagar. Det finns möjlighet att tacka nej vid två tillfällen utan att förlora sin placering i kön. Därefter behöver en ny ansökan göras för att ställa sig i kön igen. Tillträdesdatum till lägenhet är första möjliga anmälningsdatum till kön.

Reparationer
Vid behov av renovering och arbete med störande ljud är det viktigt med dialog och beaktande av boendegrannar och dess önskemål om tillgänglighet, sovtider och arbete. Sträva efter att visa hänsyn och respekt för varandra. Konkret betyder detta att varje medlem dessutom ska beakta följande:

 • Arbeten ska alltid aviseras på anslagstavla i trapphuset, oavsett om arbetena förväntas ge störningar eller ej. Här ska framgå vilken lägenhet som avses, tidsplan och kontaktuppgifter
 • Störande renoveringsarbete får enbart utföras under vardagar mellan 8.00–19.00 och helgdagar 10.00–16.00
 • Medlem som renoverar/låter renovera, ska se till att berörda allmänna ytor dagligen städas.
 • Vid dammande arbeten och arbeten som riskerar att ge luktspridning, skall dammtätning av ventilationsdon ske, i syfte att förhindra spridning till andra lägenheter och allmänna utrymmen
 • Vid arbete ska skyddstäckning ske av allmänna utrymmen och trapphus. Föreningen kan komma att hålla renoverande medlem ansvarig för uppkomna skador.
 • Förvaring av byggmaterial och byggavfall får ej ske i trapphus, entréer eller i andra allmänna utrymmen
 • Det är inte tillåtet att ställa upp avfallsäckar på föreningens mark, gata eller trottoar utan byggavfall ska forslas bort dagligen. Inget avfall får slängas i föreningens gemensamma avfallshantering.

Sopor
Allt som kastas i sopbehållarna måste vara ordentligt förpackat i väl igenknutna påsar. Större sopor som grovavfall, elavfall, farligt avfall hör hemma på återvinningscentral. Ställ inte sopor utanför sopbehållarna. Mer om vår sophantering.

Säkerhetsdörr/-grind
Lägenhetsdörrarna är bostadsrättsinnehavarens ansvar respektive föreningens ansvar för hyreslägenheterna. Byte av dörr och komplettering av befintlig dörr med gallergrind innanför dörren är tillåtna åtgärder. Dörrens utseende och färg skall så långt det är möjligt, anpassas till övriga befintliga dörrar i fastigheten. Det är speciellt viktigt att utseendet på respektive våningsplan blir enhetligt!
Tänkt på att säkerhetsdörren/-grinden inte får hindra din utrymning vid brand!

Tvättmaskin i lägenheten
Om du skall installera tvättmaskin i lägenheten, skall den installeras av fackman.

Tvättstuga
Se separat flik ”Våra Tvättstugor

Uteplatser
Nyttja uteplatsen i likhet med en balkong och enligt samma regelverk. Det betyder

 • bl.a. att den inte får användas som lagerplats eller som uppställningsplats för motorfordon.
 • Hålla uteplatsen i vårdat skick.
 • Inte utföra förändringar av uteplats, dess avgränsning, fasad eller beläggning, utan särskilt lov från föreningen eller dess ställföreträdare.
 • Inte utan särskilt lov uppföra fasta installationer såsom staket, takkonstruktioner, infravärmare, markiser, skärmväggar etc. på uteplats eller fasad.
 • Inte utan särskilt lov ta bort eller komplettera av föreningen permanent planterade växter. Däremot uppmanas till odlingar i lådor och krukor på uteplatsen för att få en trevlig miljö.
 • Svara för reparationer som uppkommer till följd av nyttjandet av uteplatsen.
 • Utan särskilt tillstånd bevilja tillträde till uteplatsen för föreningen och av föreningen anlitad personal, för skötsel av det som faller under föreningens ansvar.
 • Det är endast tillåtet att använda elgrill om man vill grilla.
 • Det är inte tillåtet att mata vilda fåglar eller att hålla husdjur permanent på uteplatsen.
 • Visa hänsyn mot grannar och begränsa störningar och obehag avseende ljud, lukt och rökning mot andras uteplatser eller ovanför boende grannar.

Ansvarsfördelning. Medlem ansvarar för skötsel av uteplats och ska på egen bekostnad bland annat ombesörja erforderlig renhållning och snöröjning.

Bostadsrättsföreningen svarar för löpande skötsel av avgränsande växtbäddar (ogräsrensning, klippning, vattning). Erforderliga reparationer på stenläggning, fasader, kantstenar och tätskikt. Reparationer till följd av skador vilka uppkommit genom medlemmens oaktsamt och/eller försummelse svarar medlemmen för.

Vatten och avlopp
Ingrepp i vatten- och avloppssystemen får bara göras av personal med god erfarenhet från området. Vänd dig till den som förvaltaren anvisar i god tid innan du skall göra planerade ingrepp.

Generellt gäller att avstängningskranar för vatten inom varje lägenhet saknas. Varje ingrepp i vattensystemet kräver därför att delar av huset stängs av. Eventuella fel i samband med installationer kan därför komma att påverka både den egna lägenheten och andra delar av huset. Vid varje tillfälle då ingrepp görs i vattensystemet för underhåll och för utbyte av handfat, toalettstol etc., skall samtliga avstängningskranar monteras på inkommande vattenledningar.

Vattenförbrukning
Ingår i lägenheternas månadsavgift/hyra. Ingen individuell avläsning eller debitering sker för närvarande.

Ventilation
För hela fastigheten finns ett centralt ventilationssystem. Ventilöppningar för luftsug (frånluft) finns på flera platser i lägenheterna, bland annat i badrum, toalett och kök. I vardags/sovrum finns ventiler för luftintag (tilluft). Håll bägge typer av ventiler öppna för bästa möjliga ventilation! Ventilationssystemet kontrolleras löpande och systemets byts filter etc. byts regelbundet.

Värme
Huset värms med fjärrvärme. Om du har problem t.ex. med för låg eller för hög temperatur på radiatorerna (elementen) i lägenheten, så gör du en felanmälan.

För bästa värme- och föreningsekonomi är det av vikt att spara på värme, detta sker lämpligen genom effektiv och rätt vädring, nedsättning av temperatur i samband med att man är bortrest eller i rum som inte används.

Ytterportarna
Ytterportarna får inte ställas upp. Källardörrar skall hållas stängda och låsta för att förhindra inbrott.