Balkongrenovering

Balkongrenovering

Vid tidigare utförd besiktning av balkongerna inom föreningen, konstaterades det att balkongernas tekniska livslängd närmar sig sitt slut. Sedan resultatet av besiktningen blivit känt, har styrelsen tillsammans med balkongkonsult och förvaltare upphandlat erforderliga åtgärder.
För att nå upp till dagens byggnormer behöver vissa förändringar i utförandet ske;

Befintliga balkongräcken behöver ersättas med nya, då höjdkraven förändrats sedan byggåret
Räckenas spröjsade öppningar kläs med glas på insidan för att förhindra klättring
Utöver detta har det visat sig vara långt mer kostnadseffektivt att gjuta om hela balkongplattorna istället för att utföra delreparation av dem, vilket var den ursprungliga planen.

Balkonghandtag – sista info  2016-12-29

Nu har snart alla fått sina handtag. De åtta lägenheter som inte fått sina handtag ska ha fått information om att fastighetsskötarna fixar detta onsdagen den 4 jan. DOCK – det finns ett handtag som var omärkt. Vem saknar handtag?  Det har också blivet ett ”spärrmellanlägg” över – vem saknar spärr på sin balkongdörr? Kontakta Jani eller Ingmar i styrelsen

Slutbesked har erhållits 2016-12-23

Lagom till julfirandet fick vi igår kväll (22 dec) beskedet att slutbesked lämnats och att allt är OK och att vi får nyttja balkongerna. För er som inte har fått tillbaka era handtag så kommer vi efter helgerna att avisera om tillfälle då återmontering kan ske med hjälp från våra nya fastighetsskötare. Om du innan dess vill ha ditt handtag så är handtagen nu i styrelsens förvar. Kontakta i så fall Jani eller Ingmar i styrelsen så försöker vi vid tillfälle ge dig ditt handtag. (oftast kan man dock tillfälligt öppna med att låna ett handtag från annan dörr).

Slutbesked saknas  2016-12-20

OBS – vi har ikväll gett Proguard uppdraget att sätta tillbaka handtagen så att arbetarna som gjort arbetet kan få semester och resa hem. Detta betyder dock inte att ni har rätt att nyttja balkongerna ännu. Slutbevis måste erhållas innan balkongerna får nyttjas. Vi kommer på hemsidan att ge er info så fort detta besked är erhållet.

För er som inte var hemma ikväll då Proguard gick runt och knackade på så kommer handtagen att återmonteras via styrelsens försorg av våra tekniska förvaltarna. Närmre information lämnas då slutbevis erhållits.

Rapport från balkongprojektet Slutmöte 2016-12-07 

Alla balkonger har blivit godkända vid slutbesiktningen. Entreprenören kommer att avsluta avetableringen under innevarande vecka. (de har fått ok att även arbeta på lördag om det behövs).

Efter slutbesiktning skickar entreprenören underlag till slutrapport som måste godkännas av handläggare på stadsdelsförvaltningen. Vi väntar just nu på detta godkännande. Innan vi fått detta så kan och får vi inte använda balkongerna. Förhoppningsvis kommer detta slutbesked inom kort.

Efter avetableringen kommer Proguard att återställa det som är skadat då det gäller räcken, cykelställ mm. Till våren sker sedan översyn av skador på mark och växtligheten.

Sammanfattningsvis är vi:

 • Nöjda med kvaliteten på arbetet som är gjort
 • Glada över att balkongerna blivit så snygga
 • Tacksamma för att tidplan och offerten höll i stort, tack vare begränsat med kringskador trots arbetets karaktär.
 • Tips till entreprenör att till kommande entreprenader vara lite mer mån om information och de boendes situation i denna typ av projekt
 • Och vikten av att hålla ordning och rent kring arbetsplatsen dels för att det ska se trevlig ut och dels för att eliminera tillbud och skador.

2016-11-18 Rapport från byggmöte 2016-11-18 

Vi fick flera positiva rapporter på byggmötet idag. Alla balkongerna är nu gjutna. Inga större skador har skett på kringliggande fasad. De småskador som uppstått kommer att lagas och färgas med en kulör som  överensstämmer med omgivande puts.

Entreprenören har idag städat upp runt sin etablering och finputsar och slipar gjorda gjutningar. Under nästa vecka lovar metrologerna milt väder vilket gör det möjligt för entreprenörerna att måla balkongerna på undersidan vita. Av detta skäl finns plasten runt fönstren kvar.

På onsdag påbörjas uppsättningen av balkongräcken.

Slutbesiktning kommer att ske den 30 november och 1 december av samtliga balkonger. Besiktning sker utifrån uppsatta byggnadsställningar. Så fort besiktningens utfall tillåter det sker avetablering och balkongdörrarna öppnas så att vi kan göra advents- och julfint på våra balkonger.

2016-09-17 Rapport från byggmöte 2016-09-16 

Som alla ser är arbetet i full gång med våra balkongrenoveringar. Sista dagarna har formsättningsarbetet påbörjat, några dagar före planerat. Detta på grund av att entreprenören inte har haft tillgång till byggnadsställningar. Under nästa vecka ska dock alla portar 7-21 har fått byggnadsställningar och då fortsätter också delar av det bilningarbetet som hör till etapp 1. Vid detta arbete kommer också kvarvarande fönster att plastas in. Detaljerad tidsplan finns här.

Formsättningen sker genom att man bygger upp formar av virke och skivor och sedan kommer samtidig gjutning ske av ett antal balkonger.

Byggmöte tog beslut att be entreprenör att ombesörja att allt kvarvarande impregnerade virke, trall eller annat material från balkongerna kastas. Entreprenören har också fått uppdraget att ta bort kvarvarande cyklar i berörda cykelställ och ställa dem på anvisad plats.

Balkongernas räcke – som kommer att monteras sista veckan i november – kommer att ha ett enhetligt utförande med en centrerad placering av spaljeöppning med glasskiva på insida.

Vi är medvetna om att arbetet med balkongerna utgör störningar för boende men såväl vi i styrelsen som entreprenörer hoppas att ni har tålamod med dessa obehag. Skulle ni ha synpunkter på arbetet så ber vi er kontakta Krister Olsson Proguard 070‐5456727 eller styrelsens representanter på byggmötena Ingmar eller Birgitta.

2016-08-29 Uppdaterad information från Proguard 

Tidsplan (uppdaterad) från Proguard (finns också uppsatt i portarna)

 • Den 30 aug – mellan klockan 16-17 kommer Proguard att låsa balkongdörrarna i port 7-21. Låsning sker genom att Proguard tar av handtagen på balkongdörrarna. Är du ej hemma är det viktigt att du lägger nyckeln i tuben.
 • Fram till den 2 september pågår etablering av byggställningar port 7-21
 • Den 1 – 21 sep sker bilning av första etapp av balkongerna i port 7-21. Observera att detta skapar vibrationer i hela huset varför krukor i fönstren bör lyftas ner och tavlor som hänger löst bör plockas ner för att ej skadas.
 • Den 19-30 sep sker formsättning och gjutning av de balkonger som är bilade
 • Den 26 sep-7 okt – Bilning etapp 2 av balkongerna i port 7-21
 • Den 5 – 25 okt sker formsättning och gjutning av balkonger etapp 2 port 7-21
 • Den 17 oktober påbörjas byggandet av ställningar i port 23-29 och därpå följer sedan bilning och gjutning – med färdigtidpunkt den 30 november.
 • Under sista veckorna i november sker montering av räcken på samtliga balkonger.


2016-08-26 Lägesrapport från balkongprojektet

Vad händer nu?
Under sensommar/tidig höst monteras ställningar i anslutning till alla balkonger i port 7-21. Ställningarna kommer att stå kvar till slutet av november månad, då projektet avslutas.
Ställningar för Bäckaskiftsvägen 23-29 monteras under oktober månad, även dessa står sedan kvar till slutet av november. I anslutning till montering av ställningar täcks fönsterpartierna med byggplast. Täckningen monteras i syfte att förhindra dammspridning in i lägenheterna. Inför arbetsstart demonteras även balkongdörrarnas handtag från insidan. OBS! Det är viktigt att täckplasten lämnas orörd tills dess att projektet är klart.

Arbetsgång
Bilningsarbete, formsättning och gjutning kommer att ske parallellt under hösten. Detta med anledning av att den understa balkongen används för uppstämpning vid gjutning av balkongen ovanför.
Då samtliga balkongplattor är gjutna, levereras och monteras nya balkongräcken. Som sista steg målas undersidan av balkongplattorna, varpå ställningar demonteras, balkongdörrarnas handtag återmonteras och skyddstäckningar tas ned. Efter slutbesiktning kan de nya balkongerna tas i bruk.

2016-08-14
Arbetet börjar i stora huset – port 7 – 21. Renoveringen gäller enbart balkonger för portarna 7 – 29. Balkongerna för portarna 31 – 33 är relativt nyligen renoverade och behöver därför ingen åtgärd den här gången. Ta in era saker från balkongen senast 14/8. Efter det kommer balkongdörrarna av säkerhetsskäl att låsas utifrån. Proguard ansvarar inte för saker som blir kvar på balkongerna.

Vad kommer att hända?
• Balkongplattorna renoveras
• Nya balkongräcken och sidor monteras
• Arbetet planeras att vara klart innan årsskiftet

Vid bilningsarbetet av balkongplattorna kommer det att vibrera och låta mycket. Ta därför bort blomkrukor etc. från fönsterbrädorna samt ta ner tavlor och dylikt som hänger på väggarna. På grund av vibrationerna riskerar de annars att ramla ner och gå sönder. Fönster på balkongsidan av fasaden, kommer att plastas in. OBS! Ta inte hål i plasten! Om det blir hål i plasten riskerar fönstren att skadas. Tidplan för de olika momenten kommer att sättas upp ditt trapphus men finns även här att ladda ner som pdf.
Alla arbeten utförs från byggnadsställningar utifrån.
Om du har frågor, vänligen kontakta T&T tel. 08-562 559 00

2016-06-22
På senaste styrelsemötet togs beslut om att öka djupet med 10 cm för alla balkonger vilket nu är möjligt då bygglov har erhållits. Som tidigare meddelats påbörjas preliminärt arbetet den 15 augusti. Detta betyder att balkongerna kommer att vara avstängda och kan inte användas något under hösten. Arbetet ska vara klart under november månad. Balkongprojektet är ett jobbigt projekt då det kommer att låta mycket i husen då arbetet sker med att bila ner befintliga balkonger och det innebär också att det kommer att bli smutsigt och dammigt. Fönster och balkongdörrar kommer dock att skyddas genom inplastning.

2016-05-25 
Ett omfattande arbete görs från T&T;s sida att få in de kompletterande underlag som krävs för att erhålla byggnadslov på arbetet. Styrelsen har tagit beslut att låta vår tekniska förvaltare, Johan Eklund i samarbete med Byggfab projektledare Krister Gustafsson vara ansvariga för projektledningen i arbetet. Från styrelsens sida blir det, förutom ordförande, Jani Nordenspets och Birgitta Skagerfält som deltar på kommande arbetsmöten och i projektledningen.

2016-04-19 
Styrelsen  har tagit beslutet att låta Proguard utföra entreprenaden. Dessa har ambitionen att kunna utföra arbetet under tiden 15 augusti till 30 november.

2016-04-09
Styrelsen har arbetat vidare med projektet. Entreprenörer är kontaktade och styrelsen arbetar med följande intentioner:

 • Balkongerna gjuts om i sin helhet
 • Nya räcken i aluminium med samma utseende som dagens
 • Räcken höjs och öppning förses med glasskiva för att följa säkerhetsföreskrifter
 • Balkongen breddas med 10 cm.
 • Arbetet genomförs efter sommaren under tiden 15 aug – 30 nov då balkongerna blir obrukbara

Projektet är ännu inte organiserat och inga avtal är ännu skrivna men ambitionen är att projektet rent organisatoriskt ska efterlikna arbetet kring fönsterbytena.

2016-01-31
Under hösten och vintern har vi anlitat konsulter för besiktning av balkongerna. Detta har resulterat i ett upphandlingsunderlag som har skickats till ett antal entreprenörer. Upphandlingsunderlaget innehåller beskrivning på dels hur en renovering ska gå till och dels önskar vi en kostnadsuppskattning på totalrenovering dvs hel omgjutning av balkongplattorna. Oavsett lösning så ingår ny balkongbeklädnad antingen med bibehållna men ommålade stålräcken alternativt nya aluminiumräcken.