Ekonomi

VIKTIGA NYCKELTAL – UTFALL 2020

Årsavgift per kvm bostadsrättsyta: 595 kr  (2019: 583 kr)  nivån beräknas motsvara framtida årliga underhållskostnader på c:a 1 Mkr/årligen

Belåningsgrad i förhållande till taxeringsvärde: 6,5%  (6,6%) Soliditet är ett mycket trubbigt mått för en Brf förening och kan vara direkt vilseledande för det beror helt på vilket ingångsvärde och vilka avskrivningar som är gjorda därför är belåningsgrad i förhållande till taxeringsvärde ett mycket bättre mått

Lån per kvm bostadsrättsyta: 1276 kr  (1276 kr) Ett mycket lågt värde jämfört med andra brf föreningar – och möjliggör att föreningen även framöver kommer att kunna hålla en låg avgift även om låneräntan skulle gå upp.  

Räntekostnad  11 kr (13 kr) per kvm brf-yta.

*****************************************************************************

BRF Skogskarlen
Min bild är att det är en mycket välskött förening på alla plan; dvs. ordning i redovisningen, ordning i ekonomin och ordning i styrelsens arbete.”

Margareta Kleberg
Auktoriserad revisor
BDO

*****************************************************************************

2020 års resultat visar på sista rad en förlust på 739 tkr. Då är resultatet belastat med avskrivningskostnader på över 1,5 Mkr. Likviditetsmässigt betyder det därför ett positivt resultat på 838 tkr. Detta betyder att föreningen fortsatt haft en mycket låg belåning. Normalt underhåll har genomförts med bl a översyn av taken med förbättrade säkerhet. Under hösten påbörjades projekt med att se över elen inom föreningen. Utvändiga belysningar har bytts ut och i flertalet fall också kompletterats. Fortsättning följer under 2021 med nya stamledningar för elen och nya mätare i alla lägenheter anpassade för ”Gemensam el”.

2019 års resultat visar på sista rad en förlust på nästan 2,7 Mkr. Under året har större underhållskostnader tagits där de största är fasadlagningar, partiell målning av fasad och ny vattenavrinning på huvuddelen av husen. Nya entré dörrar i ek har införskaffats till alla portarna (24 st) och under året har också nytt digitalt skalskydd investerats samt ny utrustning i tvättstugorna. Under året har också det stora lokalförädlingsprojektet färdigställt så att det från och med 2020-01-01 kan debiteras avgift på hela projektet – dvs 405 kvm och 17 nya lägenheter.  Föreningen har kunnat begränsa driftskostnaderna då stor del av markskötsel och trädgårdarna sköts på gemensamma städdagar och av ideella krafter.

2018 års ekonomiska utfall är starkt. Till skillnad mot tidigare år är året inte belastat av några större underhållskostnader, även om såväl takbesiktningar, OVK, byte av några entrédörrar och satsning på bra och gruppgemensam bredband och TV är kostnader för året. Under året har det stora lokalförädlingsprojekten underhållskostnader, även om såväl takbesiktningar,OVK, byte av några entrédörrar och satsning på bra och gruppgemensam bredband och TV är kostnader för året. Under året har det stora lokalförädlingsprojekten fortsatt där 400 kvm råyta förädlas till bostadsrättslägenheter. Projektet har sålts till entreprenör och hittills inbringat 6,7 Mkr till föreningen varav ytterligare 3 Mkr beräknas inflyta under 2019. Förädlingen har kostat konsulttid och stort engagemang från föreningen och dess styrelse men arbetet har varit framgångsrikt och förädlarna kunde snabbt sälja de 5 första lägenheterna till ett mycket bra pris. Ytterligare 12 lägenheter planeras att färdigställas under 2019. Detta kommer att ge föreningen ytterligare avgiftsunderlag. Kapitaltillskottet har använts för amorteringar vilket gör att belåningen är mycket låg och gör att avgifterna även framöver bedöms vara låga även om räntan skulle gå upp.

2017 års ekonomiska utfall har präglats av ett stort och omfattande arbete genom två lokalförädlingsprojekt. Det första projektet avser 74 kvadratmeter yta som varit förråd och cykelgarage i port 25 som under hösten färdigställdes som bostadsrätter av entreprenör. Totalt gav detta föreningen ett kapitaltillskott på nästan 1,5 Mkr  men har också påverkat kostnadsbilden i form av bygglovshandlingar, konsultationer och projektledning.  Förädlingen kommer att ge föreningen ett ökat debiteringsunderlag för avgifter med 45 tkr / år.  Mycket arbete och kostnader i form av kompensation för avslutade hyreskontrakt, juridik konsultationer mm har lagts i att förbereda nästa projekt. Detta omfattar c;a 400 kvadratmeter i port 9-17 som tidigare varit ateljéer som kommer att göras om till ett antal bostadsrätter. Detta ger föreningen ett betydande kapitaltillskott med början under 2018,

2016 års ekonomiska utfall och det negativa resultatet förklaras av att stor balkongrenovering har genomförts under året (4 Mkr) då alla balkongerna i port 7-29 har bilats bort och nya balkonger har gjutits på plats och utrustats med nya fina räcken. Arbetet gjordes under aug-dec. Under året har också de hyrestagare som så önskat fått sin hyresrätterna vidgjorda. (0,5 Mkr). Till årets underhållskostnad kan också läggas kvarvarande kostnader från 2015 års fönsterrenovering på 370 tkr.  Några läckageskador har också drabbat föreningen och kostnaden har tagits av bolaget själv då försäkringsbolaget hanterat dessa bristfälligt varför byte skedde av försäkringsbolag under hösten.

2015 års ekonomiska utfall är präglat av Fönsterrenoveringarna. Kostnaden totalt cirka 7 Mkr behandlas så att 3,1 Mkr tas som underhållskostnad i resultaträkningen medan resterande belopp läggs på avskrivningsplan och ses som en förbättringsinvestering. Vår långsiktiga underhållsplan på drygt 30 Mkr på 20 år ger en genomsnittlig årskostnad på 1,5 Mkr. Därför är det naturligt med ett underskott i årets resultaträkning även om underskottet är för stort för att vara långsiktigt hållbart. Det är dock styrelsens ambition att delar av dessa långsiktiga underhållskostnader ska kunna finansieras genom avyttring av ytor som säljs som bostadsrättslägenheter. Kostnader i övrigt har varit begränsade. Vi har sluppit större skador, milda vintern har bidraget till lägre värmekostnader och tack vare omplacering av lånet har räntekostnaderna hållits nere.