Lokalförädling I

Syftet med projekten är att:
• Effektivisera utnyttjandet av våra lokaler på bästa sätt
• Omvandla verksamhetslokaler och förråd som har en lämplig placering till bostadsrättslägenheter
• Få kapital från försäljningarna till att finansiera större reperationer och investeringar

Arbetet med lokalförädling I omfattar förrådsutrymmen under port 25 och initialt även lokalen som finns under port 33. Projektet har drivits i gott samarbete mellan tekniska förvaltare och styrelsen under tiden from hösten 2014 till hösten 2017,

Nedan följer en beskrivning av projektet

våren – sommaren 2017
Detaljplaner revideras och avtal undertecknas den 28 februari. Entreprenörerna påbörjar arbetet i april månad och pågår fram till september månad med något avbrott under semestern. Arbetet består i att bila upp golvet, bygga nya anslutningsledningar för vatten, avlopp, el o värme, nya fönster, dörrar, för att sedan rumsindela, göra kök, badrum och anlägga uteplats, Den 8 oktober, på städdagen, sker visning av lägenheterna och den 17 oktober slutbesiktigas lägenheterna utan anmärkning. Nu är det upp till entreprenörerna att sälja lägenheterna för boende. Föreningen debiterar avgift fr o m 1 sep.

hösten 2016
Projektet delas. Det ekonomiska utbytet för försäljning i 33;an blir för dåligt. Ny hyresgäst, Team Bygg o VVS får nytt hyreskontrakt.  I konkurrens med flera anbudsgivare beslutar föreningen att ge Hägerbäck Fastigheter uppdraget att iordningsställa lokalytorna i källarplanet i 25;an och sälja dem med en fast ersättning till föreningen.

2016-09-18
De aktuella lokalerna – källarutrymmena under port 25 och 33 har visats för ett antal intressenter. 2 bud har hittills kommit in. Styrelsen håller på att utvärdera dessa, samtidigt som undersökning pågår kring vilka lösningar som krävs om vi ska förädla utrymmena i egen regi.
Johan Eklund ihop med styrelsens ordförande fick på senaste styrelsemötet uppdraget att belysa ekonomiska aspekterna på olika alternativ.

2016-06-22
Under våren har omfattande utredningar och kostnadsuppskattningar gjort. Styrelsen har därför idag en god uppskattning vad projektet kommer att kosta om förädlingen ska ske i föreningens regi. Genom att kontraktet med de uthyrda ytorna under 33;an nu är avslutat har föreningen nu också full insyn och kan visa upp samtliga ytor för externa uppdragstagare. Det finns intresse från flertalet och styrelsen inväntar bud på vad dessa är beredda att betala för råytorna. Styrelsen har sedan i uppgift att se i vilken form projektet ska drivas framöver. I egen regi eller sälja ytorna som de står idag.

2016-01-31
Det bygglov vi lämnade in om att omvandla förråden under 25;an och verksamhetslokalen under 33;an till bostadsrätter har beviljats. Vi går därför vidare i detta arbete med att hitta effektiva och praktiska lösningar för nödvändiga anslutningar som måste tas fram. Därefter kommer vi att fatta beslut om hur vi ska gå vidare.

2015-10-20
En första skiss från arkitekten Karl O behandlas på styrelsemötet. Hans förslag är att göra 2 lägenheter under 25:an och 2 lägenheter under 33:an. Ambitionen är att alla lägenheterna ska ha uteplats och ingång direkt ifrån markplan. Karl O får uppdraget att skicka in bygglovshandlingar efter kompletteringar av tillgänglighetskontroller.

2015-10-13
Arkitekt Karl O gör besiktningar och mätningar av aktuella lokaler.

2015-09-15
Styrelsen fattar beslut om att ge Karl Oscarsson Rexplus Arkitektbyrå i uppdrag att utarbeta plan och bygglovshandlingar för lokalerna under port 25 och 33.

2015-08-18
Styrelsen diskuterar detaljutformningar kring lokalytorna under port 25, då nya tankar föddes att till viss del även ombilda hallen/korridor till lägenhetsyta. Frågan hänförs till nästa styrelsemöte samtidigt som T&T får uppdraget att kontakta lämplig arkitekt för att konkretisera planskisser och bygglovshandlingar.

2015-06-16
Informationsmöte hålls för hyresgästerna till ateljéerna då de är undrande efter beslut som togs på stämman. Vi informerade om bakgrunderna till beslutet och möttes av en god dialog.

2015-05-20
På årsstämman får styrelsen uppdraget att arbeta vidare med att göra om förråd och verksamhetslokaler till bostadsrättslägenheter. Beslutet blir:
• Att ombilda förråd, cykelförråd och tidigare mangelrum till bostadsrättslägenhet/er under 25:an
• Att avyttra verksamhetslokalen under 33:an för bostadsrättsändamål
• Att upprätta en plan för hur ytorna under 9-17 kan omvandlas till bostadsrättslägenheter med uteplatser.

2015-04-21
Beslut togs att säga upp hyresavtalen för ateljéeinnehavarna för omförhandling och förkortad hyresperiod.

2015-02-17
Beslut tas att säga upp avtalet med verksamhetsutövarna i lokalen under 33:an. Beslut tas om uppsägningar (9 mån uppsägningstid) till de som har förråd under 25:an och 21:an för att möjliggöra förädling av ytorna.

Januari 2015
Angela Hamstad får uppdraget av styrelsen att värdera de ytor som kan vara aktuella. Denna värdering med 85 % värdering från ett uppskattat marknadsvärde skulle ge strax under 20 Mkr i försäljningsvärde. Styrelsen arbetar fram förslag till stämman där denna information framgår.

Hösten 2014
I budgetarbetet inför 2015 förs diskussion om att som alternativ till avgiftshöjningar försöka utnyttja våra utrymmen i källarplanen mer effektivt. Tekniska förvaltare på T&T ser stora möjligheter med att ombilda flera av ytorna till bostadsrättslägenheter. Diskussionen slutar med att vi lägger en försiktig avgiftshöjning för 2015 men har som målsättning att arbeta effektivt med att få till stånd lokaler att sälja som bostadsrätter. Målsättning är att få stämman att anta denna inriktning.