Tack alla som deltog på föreningsstämman 2017-05-16!

Årets stämma lockade 28 röstberättigade medlemmar varav en person med fullmakt samt tre boende utan rösträtt. Johan Eklund från Spetsudden ledde mötet med Anna Sofi Dahlberg som sekreterare. Årsredovisning och revisionsberättelse presenterades och styrelsen fick ansvarsfrihet för året som varit.

Två nya suppleanter valdes in i styrelsen, Doris Duvborg och Titti Akbarnezhad. Som ordinarie ledamöter valdes Ingmar Åkesson, Jennifer Solberg, Anna Sofi Dahlberg, Birgitta Skagerfäldt och Ann-Marie Zetterman. På efterföljande konstituerande styrelsemöte fick Ingmar förnyat förtroende som ordförande.

Som valberedningen valdes Lisen Brorsson och Alexander Borvin, båda omval.

Styrelsen fick förtroendet att fullfölja arbetet med att omvandla förråds- och lokalytorna i portarna 9-17 till bostadsrätter. Stämman beslutade även att godkänna att boende i markplan för portarna 27 och 29 får anlägga uteplatser enligt vissa restriktioner men då bekostas av lägenhetsinnehavaren själv.

I samband med stämmans avslutande avtackades Per Österlund och Jani Nordenspets med blommor för sina insatser i styrelsen.