Rapport från senaste styrelsemötet, 20 oktober

Varje månad träffas styrelsen och tar beslut i olika ärenden som rör föreningen. På senaste mötet tog vi bl a beslut om:

  • Att arkitekt K Oscarsson får uppdraget att arbeta vidare med framtaget förslag kring förändringarna av förråden under 25:an och lokalen under 33:an. Detta projekt kan du följa under Pågående projekt – Lokalförädlingsprojektet.
  • Att godkänna, av T&T, framtagen underhållsplan för kommande 20 åren för föreningen. Det är betydande belopp vi framöver får avsätta för underhåll och enligt planen så är den disponerad så att under 2016 prioriteras hyreslägenheterna (detta var planerat redan i höst men då önskemål fanns att det inte skulle kollidera med fönsterrenoveringen är det framflyttat). Vidare finns ambitionen att påbörja översyn av balkongerna. Besiktningen som gjorts visar inga riktigt allvarliga skador, men åtgärder behöver göras under en 5 års period. Under 2018 planeras översyn av elledningarna (s k ”stigarna”) vilket kommer att skapa möjligheter att få 3-fas i lägenheterna. Under 2019 ligger sedan kostnaderna för mer omfattande fasadarbeten.
  • Att godta riktlinjerna för 2016 års budgetarbete. Strävan är att hålla nere avgifterna men höjningar av avgifterna kommer att bli aktuella och de kan bli aktuella fr o m 1 april. Budgeten kommer att bearbetas i samråd med T&T och beslut om såväl budget som avgift kommer att ske under vårt novembersammanträde.
  • Att entlediga Ibrahim Gasal från styrelseuppdraget, då han på egen begäran önskar lämna sin plats i styrelsen. Stämman valde 2 suppleanter och det betyder att någon av dessa bli beslutsmässiga och tar Ibrahims plats på kommande styrelsemöten.

Vidare konstaterar styrelsen att:

  • Arbetet på städdagen flöt på bra. Tack för insatsen!
  • Att de nya tvättmaskinerna under 17 är på plats och fungerar bra.
  • Att Fog & Fönster gör ett bra arbete. Se mer under pågående projekt Fönsterrenovering.
  • Att Håkan Dahlström flyttar från föreningen vilket betyder att valberedningen framöver endast är två personer.

Hälsningar

Styrelsen